Stowarzyszenie

W dniu 29.03.2014 w Bałajach odbyło sie zebranie założycielskie Stowarzyszenia Jednostka Strzelecka 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie.

Zgromadzeni na zebraniu strzelcy podjęli decyzję o założeniu nowego stowarzyszenia. W czasie zebrania dokonano wyboru zarządu i komisji rewizyjnej. Strzelcy zatwierdzili projekt statutu stowarzyszenia. Wybrany został też komitet założycielski, którego zadaniem jest doprowadzenie do rejestracji stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Celem jest uzyskanie przez naszą Jednostkę Strzelecką osobowości prawnej, co stworzy nowe możliwości do działania.

Chcąc wspierać naszą działalność można dokonać wpłat darowizn na nasze konto bankowe:

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie

63 9101 0003 2001 0018 2807 0001

W tytule wpłaty należy koniecznie wpisać „darowizna na cele statutowe”

 

Stowarzyszenie posiada wpis do KRS o numerze 0000507874
Zarząd Stowarzyszenia II Kadencji :
st. sierż. ZS Sylweriusz Kozłowski- Prezes/Dowódca
chor. ZS Mateusz Szpyt – Wiceprezes/ Zastępca Dowódcy
chor. ZS Mateusz Obroślak – Wiceprezes/ Zastępca Dowódcy
sierż. ZS Tomasz Szczygieł – Skarbnik  – Członek Zarządu
sierż. ZS Krystian Szynal  – Członek Zarządu
st. sierż. ZS Łukasz Maciąg – Członek Zarządu.                                                                             druż. ZS Jolanta Puk – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:
sekc. ZS Krzysztof Kisała
chor. ZS Lucjan Mularz
chor. ZS ks. Sławomir Szewczak

Komitet Założycielski:
chor. ZS Mateusz Szpyt
sierż. ZS Ewa Mnich
sekc. ZS Anna Żuk

Cele, metody i środki działania

 1. Podtrzymywanie tradycji Związku Strzeleckiego od 1910 r. do czasów współczesnych.
 2. Przekazywanie wiedzy historycznej.
 3. Propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.
 4. Kształtowanie postawy patriotycznej.
 5. Uczenie szacunku dla tradycji niepodległościowej.
 6. Wdrażanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym Ojczyzny.
 7. Praca nad rozwojem charakteru młodzieży, uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole,
  kształtowanie takich cech jak poświęcenie, przyjaźń, solidarność.
 8. Zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii.
 9. Dbanie o sprawność fizyczną.

8

 

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. a) całoroczną działalność oświatowo-wychowawczą oraz organizowanie wypoczynku, posługując się charakterystyczną metodą pracy strzeleckiej w formach wyjazdowych     i w miejscu zamieszkania,
 2. b) tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim    w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego,
 3. c) udział w obchodach świąt państwowych i uroczystościach patriotycznych,
 4. d) organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej,
 5. e) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej,
 6. f) prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia wojskowego,
 7. g) prowadzenie ww. działalności także wśród nie zrzeszonych w stowarzyszeniu,

 

 1. h) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi do działania w zakresie obronności państwa,
 2. i) współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego.
 3. j) kształcenie kadry instruktorskiej,
 4. k) działalność sportową w zakresie sportów obronnych, organizowanie                            i przeprowadzanie zawodów obronnych,
 5. l) prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom,
 6. m) prowadzenie świetlic środowiskowych oraz klubów zainteresowań,
 7. n) krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych,
 8. o) szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz ochrony środowiska,
 9. p) realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne,

r) prowadzenie innej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.