Procedura rekrutacyjna

INSTRUKCJA PROCEDURY REKRUTACYJNEJ

 

 1. Procedura rekrutacyjna do Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie składa się z 2 części.
 2. Celem procedury rekrutacyjnej jest weryfikacja kandydatów na strzelców.
 3. Warunkiem przystąpienia kandydata na strzelca do procedury rekrutacyjnej jest ukończenie 13 roku życia.
 4. Aby rozpocząć procedurę rekrutacyjną kandydat na strzelca powinien dostarczyć do sekcji administracyjnej poprzez bezpośredniego przełożonego (odpowiedni dowódca pododdziału) Załącznik IOWD nr 7 (Deklaracja członkowska).
 5. Dowódca jednostki na podstawie informacji od dowódcy sekcji administracyjnej o liczbie dostarczonych przez dowódców poszczególnych pododdziałów deklaracji członkowskich, której wzór określa załącznik IOWD nr 7 (Załącznik IOWD nr 7 (Deklaracja członkowska)) podejmuje decyzję o powołaniu komisji rekrutacyjnej.
 6. Pierwsza część procedury rekrutacyjnej polega na złożeniu przez kandydata na strzelca wymaganych dokumentów określonych w załączniku IO nr 2 (Załącznik IO nr 2 (Pierwsza część procedury rekrutacyjnej)) do powołanej przez dowódcę jednostki komisji rekrutacyjnej.
 7. Pierwsza część procedury rekrutacyjnej w przypadku pełnoletniego kandydata na strzelca jest pomijana.
 8. Miejsce, datę oraz godzinę działania komisji rekrutacyjnej dowódca jednostki ogłasza na oficjalnej stronie Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie.
 9. Zasadniczy skład komisji rekrutacyjnej składa się z 3 strzelców (Zastępca dowódcy jednostki, dowódca sekcji administracyjnej (lub członek sekcji administracyjnej) oraz właściwy dowódca pododdziału do którego prowadzona jest rekrutacja)
 10. Do składu komisji rekrutacyjnej może dołączyć dowódca jednostki oraz szkolny koordynator ds. organizacyjnych.
 11. Druga część procedury rekrutacyjnej przeprowadzona jest podczas zgłoszenia się kandydata na strzelca do komisji rekrutacyjnej.
 12. Drugą część procedury rekrutacyjnej reguluje załącznik IO nr 3 ( Załącznik IO nr 3 (Druga część procedury rekrutacyjnej) ).
 13. Decyzję o pozytywnym bądź negatywnym przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej komisja rekrutacyjna przedstawia kandydatowi na strzelca w dniu przeprowadzenia drugiej części procedury rekrutacyjnej.
 14. W ciągu 14 dni roboczych istnieje możliwość odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej do dowódcy jednostki.
 15. Decyzja dowódcy jednostki wydana najpóźniej 7 dni roboczych od otrzymania odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej jest ostateczna.